0
محتوای طراحی سازه با نرم افزار ایتبس
آموزش طراحی سازه با نرم افزار ایتبس 2015

آموزش طراحی سازه با نرم افزار ایتبس ۲۰۱۵

یک اموزش کامل و تصویری از نرم افزار ایتبس ۲۰۱۵ تقدیم حضور شما میشود. فهرست مطالب شامل : -استخراج جزئیات هندسی پروژه و مدلسازی آن - محاسبه بارهای وارد بر پروژه و بارگذاری آن - تحلیل سازه و انجام کنترل ...