0
محتوای طراحی سازه مجهز به مهاربند کمانش تاب
راهنمای طراحی سازه مجهز به مهاربند کمانش تاب در نرم افزار ETABS

راهنمای طراحی سازه مجهز به مهاربند کمانش تاب در نرم افزار ETABS

در این راهنما گام های مورد نیاز جهت طراحی سازه مجهز به مهاربندهای کمانش تاب در نرم افزار ETABS (نسخه های مختلف) ارائه شده است. مبانی ارایه شده در این راهنما بر اساس مبحث دهم مقررات ملی و ویرایش چهارم ...