0
محتوای طراحی و جزئیات سقف دال مجوف
طراحی و جزئیات سازه های با سیستم سقف دال مجوف

طراحی و جزئیات سازه های با سیستم سقف دال مجوف

در این سمینار آموزشی با نحوه طرح، محاسبه و جزئیات بندی سازه های با سیستم سقف دال مجوف آشنا خواهید شد.