0
09113466696
محتوای طراحی پارکینگ
فاقد تصویر شاخص

نکات طراحی پارکینگ در معماری

پارکینگ حداقل دهانه یک پارکینگ ۲٫۵ متر حداقل دهانه دو پارکینگ کنار هم ۴٫۵ متر حداقل دهانه سه پارکینگ کنار هم ۷ متر طول مورد نیاز جهت پارکینگ ۵ متر حداقل فضای یک پارکینگ ۲٫۵*۵ متر حداقل عرض در ورودی ...