0
محتوای طراحی پارک پیاده رو

طراحی پارک پیاده روی بابلسر

طراحی پارک پیاده روی بابلسر شناخت عناصر طبیعی سایت (پارک پیاده رو) شناخت عناصر مصنوعی تعیین چشم انداز و اهداف کلی جدول SWOT بررسی خصوصیات بصری بررسی خصوصیات محیط طبیعی بررسی خصوصیات کالبدی عملکردی بررسی خصوصیات ادراکی بررسی خصوصیات اجتماعی ...