0
09113466696
محتوای طراحی پارک پیاده رو
فاقد تصویر شاخص

طراحی پارک پیاده روی بابلسر

طراحی پارک پیاده روی بابلسر شناخت عناصر طبیعی سایت (پارک پیاده رو) شناخت عناصر مصنوعی تعیین چشم انداز و اهداف کلی جدول SWOT بررسی خصوصیات بصری بررسی خصوصیات محیط طبیعی بررسی خصوصیات کالبدی عملکردی بررسی خصوصیات ادراکی بررسی خصوصیات اجتماعی ...