0
محتوای عمق یخبندان

عمق یخبندان در تعیین ارتفاع گودبرداری فونداسیون چیست ؟

آیین نامه های ساختمانی مهندسان را ملزم ساخنه اند تا پی را در سطحی پایین تر از عمق یخبندان، که معادل انگلیسی آن frost line می باشد، قرار دهند. هنگامی که خاک مرطوب شروع به یخ زدن می کند عمق ...