0
09113466696
محتوای عوامل موثر بر تاخیر پروژه های عمرانی
Untitled

عوامل موثر بر تاخیر پروژه های عمرانی با تاکید بر تجارب

این پژوهش بر پایه مطالعات اسنادی و مرور تجربیات موجود خارجی و داخلی به بیان روشهای متداول به منظور شناسایی علل مختلف تأخیر پروژههای عمرانی پرداخته است. مجموعه شاخص های استفاده شده جهت تشخیص علل تأخیر پروژههای عمرانی مشتمل بر۱۹۰ ...