0
محتوای عوامل موثر بر تاخیر پروژه های عمرانی
عوامل موثر بر تاخیر پروژه های عمرانی با تاکید بر تجارب

عوامل موثر بر تاخیر پروژه های عمرانی با تاکید بر تجارب

این پژوهش بر پایه مطالعات اسنادی و مرور تجربیات موجود خارجی و داخلی به بیان روشهای متداول به منظور شناسایی علل مختلف تأخیر پروژههای عمرانی پرداخته است. مجموعه شاخص های استفاده شده جهت تشخیص علل تأخیر پروژههای عمرانی مشتمل بر۱۹۰ ...