0
09113466696
محتوای عیار بتن

عیار بتن چیست؟

🔸منظور از عیار بتن یا ملات، مقدار سیمان استفاده شده در بتن یا ملات، در واحد حجم می باشد (که واحد حجم بتن در ایران مترمکعب می باشد) ✅بفرض یکی بهتون میگه مهندس بتن استفاده شده در فونداسیون بتن ۳۵۰ ...

عیار بتن چیست؟

منظور از عیار بتن یا ملات، مقدار سیمان استفاده شده در بتن یا ملات، در واحد حجم می باشد (که واحد حجم بتن در ایران مترمکعب می باشد) بتن ۳۵۰ منظورش همون عیار بتن هستش- یعنی در یک مترمکعب بتن ...