0
محتوای فهرست بها ابنیه ۹۴

فهرست بها ابنیه ۹۴ بصورت اکسل و به تفکیک فصل

امروز فهرست بها ابنیه ۹۴ بصورت اکسل و به تفکیک هر فصل را برای دانلود قرار دادیم. همچنین کادر هایی جلوی آیتم ها اضافه شده است که با وارد کردن مقدار آن ( احجام) عملیات محاسبه مقدار آن آیتم انجام ...