0
محتوای فیلم آموزشیEtabs

فیلم آموزشی کنترل 25 درصد نیروی زلزله در قاب خمشی در Etabs

در این فیلم با نحوه کنترل ۲۵ درصد نیروی زلزله در قاب خمشی درنرم افزار ایتبس آشنا خواهید شد.