0
09113466696
محتوای فیلم آموزشیEtabs

فیلم آموزشی کنترل 25 درصد نیروی زلزله در قاب خمشی در Etabs

در این فیلم با نحوه کنترل ۲۵ درصد نیروی زلزله در قاب خمشی درنرم افزار ایتبس آشنا خواهید شد.