0
09113466696
محتوای فیلم آموزش طراحی فنداسیون منفرد با نرم افزار SAP
6-1-2016 01-24-45 ب-ظ

فیلم آموزش طراحی فنداسیون منفرد با نرم افزار SAP

فیلم آموزش طراحی فنداسیون منفرد با نرم افزار SAP ، فیلم حاضر آموزش مراحل مدلسازی، تحلیل و طراحی فنداسیون منفرد با نرم افزار Sap را در ۱۱ دقیقه نشان می دهد.