0
09113466696
محتوای فیلم بررسی کامل برش پانچینگ
۰۴-۲۳-۲۰۱۷ ۰۸-۴۶-۴۴ ب-ظ

فیلم بررسی کامل برش پانچینگ در safe

در این ویدئوی آموزشی کلیه مباحث مرتبط به مبحث نسبت برش پانچینگ (نحوه محاسبه، خطاهای شایع و نحوه رفع خطاها) توسط مهندس امید جمال وطن توضیح داده شده است.