0
محتوای قالب برداری
قالب بندی و قالب برداری

جزوه درس قالب بندی و قالب برداری

عناوین این جزوه عبارتند از : - شناخت انواع قالب ها از لحاظ نوع، جنس ومصالح و موارد کاربرد هر یک از آنها - شناخت بارهای وارد بر قالب (بارهای قائم، بارهای جانبی، بارهای ویژه) - شناخت اجزای قالب های ...