0
محتوای قوانین تفکیک آپارتمان

تفاوت بالکن، تراس و ایوان از جنبه حقوقی و قوانین تفکیک آپارتمان

در مورد بالکن و تراس فرقشون در مسقف یا غیر مسقف بودنشان هست. بالکن از منضمنات آپارتمان هست که مساحت آن در مساحت آپارتمان محاسبه و جمع میگردد. بالکن باید حتما مسقف بوده و حداقل یک طرف آن به فضا ...