0
محتوای متره و برآورد راهسازی

متره و برآورد راهسازی ، محاسبه حمل

👈 موضوع حمل در راهسازی از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است چون اکثر فعالیّت ها با حمل سروکار دارد از قبیل : ✅ خاکبرداری که بسته به نوع خاک برداشته شده محل حمل آن تعیین می گردد مثل : ...