0
محتوای محاسبه ضریب زلزله طبق آیین نامه ۲۸۰۰

نرم افزار محاسبه ضریب زلزله طبق آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ویرایش چهارم

نرم افزار محاسبه ضریب زلزله طبق آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ویرایش چهارم بصورت رایگان دراختیار شما قرار میگیرد تغییراتی که در این نسخه ایجاد شده به شرح ذیل می باشد: ۱- اضافه کردن مقادیر درز انقطاع de! و ضریب k ...