0
محتوای محدودیت دمایی

نکات بسیار مهم اجرایی و آزمونی: محدودیت دمایی برای کارهای عمرانی

🔘 در دمای زیر ۵ درجه نباید با سنگ ساخت انجام داد. 🔘 در زیر ۵ درجه نباید بتن کار کرد. 🔘 دمای بتن ریزی در هوای گرم و بتن ریزی معمولی حداکثر ۳۲ درجه می باشد. 🔘 دمای بتن ...

محدودیت دمایی برای کارهای عمرانی

▪️ در دمای زیر ۵ درجه نباید با سنگ ساخت انجام داد. ▪️ در زیر ۵ درجه نباید بتن کار کرد. ▪️ دمای بتن ریزی در هوای گرم و بتن ریزی معمولی حداکثر ۳۲ درجه می باشد. ▪️ دمای بتن ...