0
محتوای مدلسازی با نرم افزار ABAQUS

راهنمای مدلسازی با نرم افزار ABAQUS

این فایل ۳۰۰ صفحه ایی شامل مطالب زیر است: ۱- معرفی قابلیتهای نرم افزار ABAQUS ۲- تحلیل تیر طره سه بعدی تحت بار گسترده ۳- آنالیز انتقال حرارت در یک صفحه ۴- تحلیل دوبعدی  خرپا ۵- تحلیل کمانش ستون ۶- ...