0
محتوای مدل سازی میلگرد اعضاء بتنی
دانلود نرم افزار ترسیم نقشه ی اجرایی سازه بتنی از ایتبس CSI Detailing

دانلود نرم افزار ترسیم نقشه ی اجرایی سازه بتنی از ایتبس CSI Detailing

در ادامه یک نرم افزار بسیار کاربردی و رایگان ارائه شده توسط شرکت CSi به منظور مدل سازی میلگرد اعضاء بتنی بر اساس نتایج نرم افزار های ETABS V 16 &17 و SAP2000 V20  به همراه فیلم آموزشی نحوه کارکرد ...