0
محتوای مراحل طراحی و اجرای نصب آسانسور

مراحل طراحی و اجرای نصب آسانسور (از آماده سازی چاهک تا بتون ریزی)

جهت جلوگیری از هدر رفتن زمان در پروسه طراحی و انتخاب آسانسور و هزینه های زیاد رعایت نکات ذیل از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و چنانچه سازندگان ساختمان در طول عملیات طراحی و اجرا به نکات قید شده توجه ...