0
محتوای مستندسازی رباط سفید مشهد
مستندسازی رباط سفید مشهد

مستندسازی رباط سفید مشهد

۱-فصل اول : مطالعه و شناخت بنا و بافت پیرامون ۱-۱- بررسی اقلیم و جغرافیا و زمینه ۱-۱-۱- معرفی جغرافیای سیاسی ، اجتماعی و طبیعی ۱-۱-۲- بررسی اقلیم و هواشناسی منطقه ۱-۱-۳- بررسی توپوگرافی منطقه ۱-۱-۴- بررسی وضعیت آبهای زیرزمینی ...