0
محتوای مشارکت در ساخت ملک

نکاتی که درباره مشارکت در ساخت ملک بایستی مورد توجه قرار گیرد

-اساس مشارکت در ساخت باید بر تجربه، خوش نامی، توانایی مالی وفنی، وفاداری و پیمان داری، دانش و تخصص باشد. -تعیین قدرالسهم شرکاء با توجه به نوع سند ، محله ، سازنده و ... بسیار متفاوت ومتغیر است. این قدرالسهم ...