0
09113466696
محتوای مشخصات مکانیکی میلگرد
photo_2016-11-13_10-48-01

انواع میلگرد و مشخصات مکانیکی آن

میلگردA1 : این میلگرد با تنش جاری ۲۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۲۵ درصد بعنوان میلگرد نرم شناخته شده و عمدتا بصورت ...