0
محتوای مقاومت فشاری مشخصه بتن

برخی نکاتی که درباره بتن باید بدانیم

الف : انواع سیمان تیپ ۱ : عمومی تیپ۲ : تقریبا ضد سولفات - دیرگیر تیپ۳ : دیرگیر تیپ۴ : مناسب بتن ریزی حجیم تیپ۵ : ضد سولفات شدید ب : انبارش و نمونه گیری : - ماهانه یکدفعه   ...