0
محتوای مهندسی باد

اصول مهندسی زلزله و باد

سر فصل مطالب: دینامیک سازه ها - مفهوم درجه آزادی دینامیکی - ارتعاش آزاد سیستم یک درجه آزاد - ارتعاش آزاد سیستم یک درجه  آزاد با میرایی - پاسخ سیستم های خطی در برابر زلزله - طیف پاسخ زلزله - ...