0
محتوای موج سيلاب

مقاله : شبیه سازی عددی حرکت موج سیلاب در قوس رودخانه

نویسند‌گان: - استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی bakhshandeeh@gmail.com خلاصه مقاله: در این تحقیق جریان غیر دائم سه بعدی در قوس رودخانه ...