0
محتوای نانو تکنولوژی

سمینار کاربرد نانو تکنولوژی در پاکسازی خاک و آب های زیر زمینی

این سمیناردر دانشگاه خواجه نصیر که قابل استفاده برای تمامی دانشجویان خصوصا دانشجویان ارشد خاک و محیط زیست می باشد.حفظ آب های زیرزمینی در کشورهای با کمبود آب نظیر ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است و لذا روش های مختلف ...