0
محتوای نرده حفاظتی موقت

نکاتی پیرامون نرده حفاظتی موقت

🔻نرده حفاظتی موقت حفاظی است قائم که باید برای جلوگیری از سقوط افراد در موارد مندرج در آیین نامه که ارتفاع سقوط بیش از ۱۲۰ سانتی متر باشد نصب گردد. 🔻ارتفاع نرده حفاظتی موقت از کف طبقه یا سکوی کار ...