0
محتوای نرم افزار PERFORM-3D
آموزش نرم افزار PERFORM-3D

آموزش نرم افزار PERFORM-3D

از دستاورد های امروزه مهندسی زلزله و سازه ، می توان طراحی سازه ها بر مبنای عملکرد را بر شمرد که اولا برخالف روش های پیشین سنتی، می توان سازه جدید و فعلی را بر مبنای نیاز لرزه ای و ...