0
محتوای نصب کاشی با چسب

شناسایی اصول ایمنی و حفاظت در نصب کاشی با چسب

بر روی سطوحی که با گچ یا آجر و یا کاشی که قبلاً پوشش داده شده می توان با چسب کاشی ها را چسباند . بنای کاشیکار می بایستی بتواند از عهده این کار به خوبی برآید و مهارت های ...