0
محتوای نقشه اجرایی فولادی
پروژه فولاد ساختمان 8 طبقه به روش LRFD و بر اساس ویرایش ۹۲

پروژه فولاد ساختمان ۸ طبقه به روش LRFD و بر اساس ویرایش ۹۲

این فایل شامل دفترچه پروژه فولاد ساختمان ۸ طبقه به روش LRFD و بر اساس ویرایش ۹۲ مباحث ششم و دهم و ویرایش چهارم آیین نامه ۲۸۰۰ و شامل نقشه های اجرایی می باشد