0
09113466696
محتوای نقش روسازي راه
rosazi

جزوه روسازی راه دانشگاه یاسوج

هدف از احداث روسازی راه ایجاد سطحی صاف و هموار با ایمنی و مقاومت کافی برای استفاده کنندگان از راه می باشد.روسازی باید طوری طراحی شود که بتواند وزن وسایل نقلیه را تحمل کند و در هر شرایط جوی قابل ...