0
محتوای نمایش فایل های ETABS در گوشی

نمایش فایل های Etabs و Sap در گوشی هوشمند

در ادامه دو  اپلیکیشن اندورید کاربردی که یکی برنامه همراه برای نسخه دستکتاپ برنامه تحلیل و طراحی سازه Etabs  و دیگری هم برای مشاهده فایل های SAP200 در گوشی می باشد. این برنامه ها به کاربران اجازه می دهد که ...