0
محتوای نمونه قرارداد مشارکت

نکاتی که درباره مشارکت در ساخت بایستی مورد توجه قرار گیرد

🔸اساس مشارکت در ساخت باید بر تجربه، خوش نامی، توانایی مالی وفنی، وفاداری و پیمان داری، دانش و تخصص باشد 🔸تعیین قدرالسهم شرکاء با توجه به نوع سند ، محله ، سازنده و ... بسیار متفاوت ومتغیر است. این قدرالسهم ...