0
09113466696
محتوای ورکشاپ
08-12-2016 01-18-45 ب-ظ

ورکشاپ آشنایی با دیافراگم سقف

در این آموزش با تعریف دیافراگم و انواع سقف آشنا خواهبد شد و همچنین نحوه مدل سازی دیافراگم در ایتبش آموزش داده میشود.