0
محتوای وزن تقریبی اسکلت فولادی و بتنی

وزن تقریبی اسکلت فولادی و بتنی

به عنوان یک اصول تقریبی و کلی از وزن های تقریبی زیر بهره برد.   ۱ - اسکلت فولادی: الف - وزن آهن آلات مصرفی در سازه های با اسکلت فولادی با مهاربندی هم مرکز بدون وزن آرماتور سقف ۴۵ ...