0
محتوای پروژه بارگذاری ساختمان
پروژه بارگذاری ساختمان ۴ طبقه بتنی

پروژه بارگذاری ساختمان ۴ طبقه بتنی به همراه نقشه نقشه ها

در این قسمت پروژه بارگذاری یک ساختمان چهار طبقه اسکلت بتنی با کاربری مسکونی به همراه نقشه اتوکد آن مدنظر قرار گرفته است. این ساختمان در شهر تهران ساخته شده هندسه سازه منظم است. در این پروژه تعیین بارهای مرده ...