0
محتوای پي باسكولي

پی های باسکولی

🔘پی باسکولی (یا طره‌ای) برای اتصال یک پی ، که تحت بار خارج از مرکز قرار دارد ، به یک پی داخلی بکار می رود . 🔘 یک پی باسکولی متشکل است از دوپی منفرد و یک تیر رابط . ...