0
محتوای چاهک آسانسور

الزامات جدید استاندارد چاهک آسانسور

۱-دیوار چاه باید تحمل نیروی ۳۰۰ نیوتون در ۵ سانتی مترمربع را داشته باشد. ۲-دیوار جداکننده دو آسانسور در صورتی که فاصله افقی بین لبه سقف کابین و نزدیکترین قسمت متحرک(کابین یا وزنه تعادل) آسانسور مجاور کمتر از ۵۰ سانتی ...