0
محتوای کتاب فنی حرفهای اجرای پله
کتاب اجرای راه پله

کتاب اجرای راه پله

کتاب حاضر با عنوان اجرای راه پله، کوشش شده است تا مطالب درسی همراه با تصاویر به صورت خودآموز، خود محتوا، خود گام و به روش پودمانی تدوین شود تا امر یادگیری را آسانتر نماید. همچنین در سراسر کتاب سعی ...