0
09113466696
محتوای کتاب فنی حرفه ای
C609-13

کتاب اجرای راه پله

کتاب حاضر با عنوان اجرای راه پله، کوشش شده است تا مطالب درسی همراه با تصاویر به صورت خودآموز، خود محتوا، خود گام و به روش پودمانی تدوین شود تا امر یادگیری را آسانتر نماید. همچنین در سراسر کتاب سعی ...