0
محتوای کف سازی
کتاب کف سازی و شیب بندی

کتاب کف سازی و شیب بندی

کتاب کف سازی و شیب بندی، پنجمین جلد از کتاب مهارت سفت کاری بوده و بر اساس استاندارد مهارت ساختمان سازی تهیه شده است.کوشش شده است تا مطالب درسی همراه با تصاویر به صورت خودآموز، خود محتوا، وبه روش پودمانی ...