0
محتوای کنترل لوله کشی

نکات مهم در خصوص کنترل لوله کشی های ساختمان

آزمایش نشت شبکه لوله کشی آب مصرفی ساختمان، طبق بند ۱۶-۴-۹-۲ مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان الزامی است. پیش از انجام آزمایش و تأیید لوله کشی، هیچ یک از اجزای لوله کشی نباید با عایق یا اجزای ساختمان پوشانده شوند. ...