0
محتوای کنترل چشمی

کنترل چشمی آیتم های ساختمانی

کیفیت آجر گری: نباید شوره یا سفیدک زده باشد. شکل هندسی کاملی داشته باشد. در برخورد دو آجر به هم صدای خام بودن آجر شنیده نشود بلکه اصطلاحاً صدای زنگ داشته باشد نه صدای مرگ. بلوک ها هم نباید شوره ...