0
09113466696
محتوای کنترل 25 درصد نیروی زلزله
07-07-2016 09-28-54 ب-ظ

فیلم آموزشی کنترل 25 درصد نیروی زلزله در قاب خمشی در Etabs

در این فیلم با نحوه کنترل ۲۵ درصد نیروی زلزله در قاب خمشی درنرم افزار ایتبس آشنا خواهید شد.