0
محتوای ﮔﻮدﺑﺮداري ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ
آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه نگهبان

آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه نگهبان

این فایل ۲۰۹ صفحه ای مصور که برای دوره های صلاحیت اجرای نظام مهندسی تهیه شده، تمامی نکاتی که مربوط به اجرای گودبرداری است را شرح داده است. سرفصل های دوره آموزشی آشنایی با روش های گودبرداری : آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ...