0
محتوای ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ
جزوه درس متره و برآورد

جزوه درس متره و برآورد

جزوه درس متره و برآورد براساس فهرست بهای ۹۵ نگارش شده و نکات زیادی را درباره متره و براورد در خود جای داده است. این جزوه ۶۸ صفحه ای شامل فصل های زیر می باشد: ﻓﺼﻞ اول- ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺘﺮه و ...