0
محتوای HSE
آشنایی با HSE در پروژه های عمرانی

آشنایی با HSE در پروژه های عمرانی

تمرکز بر ایمنی‌، بستر سازی برای انجام کارها به صورت ایمن و رسوخ فرهنگ ایمنی در تفکر مدیران جایگاه چندان مناسبی را ندارد. با بررسی‌های صورت گرفته با مدیران پیمانکاران مشخص می‌شود آنها چندان رغبتی به موضوعات ایمنی بهداشت و ...