0
09113466696

بررسی آزمایشگاهی بهبود رفتار لرزه‌ای پیوندهای ساخته شده از مقطع لانه زنبوری در قاب با مهاربندی برون محور

چکیده
عدم وجود آییننامه طرح لرزهای سازههای فولادی در دهه هفتاد در ایران، منجر به کاربرد گسترده تیرهای لانهزنبوری در قابهای مهاربندی شدهی واگرا، به عنوان پیوند گردید. این موضوع، ضرورت بررسی رفتارلرزهای این گونه قابها را برای بهسازی لرزهای آنها ایجاب مینماید. تیر پیوند، به عنوان محل تشکیل مفصل پلاستیک در EBFها، نقش اصلی را در استهلاک انرژی ورودی زلزله و رفتار لرزهای این قابها دارد. وجود سوراخهای جان در پیوندهای لانهزنبوری، ظرفیت استهلاک انرژی قاب مهاربندی شده واگرا را به دلیل عدم گسترش مفصل پلاستیک در جان و احتمال بروز مدهای شکست ترد، کاهش میدهد.در این مطالعه آزمایشگاهی،۴ نمونه پیوند، شامل پیوند بدون سختکننده، پیوند با سختکننده پیشنهادی AISC2010 و دو نمونه پیوند با جزئیات پیشنهادی، با سختکنندههای طولی و مورب، تحت بارگذاری رفت و برگشتی شبه استاتیکی بررسی گردید. نتایج حاکی از رفتار غیرشکلپذیر و دارای زوال مقاومت و سختی پیوندهای معمول (دو نمونه اول) و ارتقاء پارامترهای لرزهای جزئیات پیشنهادی بود.

کلمات کلیدی
تیر لانه زنبوری، مهاربند واگرا (EBF)، بارگذاری رفت و برگشتی

لینک های دانلود
نوع فایل : pdf
حجم : 1.05 مگابایت
پسورد فایل : www.mcivil.ir
دانلود با لینک مستقیم
ارسال دیدگاه