0
محتوای بازسازی و ترمیم بتن اکسپوز
بتن اکسپوز ( Expose )

بتن اکسپوز ( Expose ) چیست

بتن اکسپوز ( Expose ) یا بتن نما به بتن هایی گفته می شود که به صورت بلند مدت یا میان مدت نما بوده و سطح بتن سطح نهایی کار بوده و بر روی آن پوشش و یا مصالح دیگری ...